วิธีใช้ HP Officejet 4620

background image

OFFICEJET

4610/4620

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-

One series/HP Officejet

4620 e-All-in-One series

คูมือผูใช

background image

ขอมูลดานลิขสิทธิ์

© 2012 Copyright Hewlett-

Packard Development

Company, L.P.

ประกาศจากบริษัท
Hewlett-Packard

ขอมูลที่อยูในเอกสารฉบับนี้อาจ

เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจง

ใหทราบลวงหนา
สงวนลิขสิทธิ์ หามทําซ้ํา ดัดแปลง

แกไข หรือแปลเอกสารนี้โดยไม

ไดรับอนุญาตอยางเปนลาย

ลักษณอักษรจาก Hewlett-

Packard เวนแตกรณีที่ยกเวน

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
การรับประกันสําหรับผลิตภัณฑ

และบริการของ HP จะระบุไวใน

คําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกัน

อยางชัดเจนซึ่งแนบมากับ

ผลิตภัณฑและบริการนั้นๆ ไมมี

สิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมาย

วาเปนสวนหนึ่งของการรับ

ประกันเพิ่มเติม HP จะไมรับผิด

ชอบตอขอผิดพลาดหรือความลม

เหลวทางเทคนิคหรือการแกไขที่

มีอยูในที่นี้

คําประกาศ

Windows, Windows XP

และ Windows Vista เปน

เครื่องหมายการคาของ

Microsoft Corporation ที่จด

ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
ENERGY STAR และ

เครื่องหมาย ENERGY STAR

เปนเครื่องหมายที่จดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกา

ขอมูลดานความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง

อยางเครงครัด เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟา

ช็อต
1. โปรดอานและทําความเขาใจ

คําแนะนําทั้งหมดในเอกสาร

ประกอบที่มาพรอมกับ

เครื่องพิมพ

2. ปฏิบัติตามคําเตือนและคํา

แนะนําทั้งหมดที่ระบุไวบน

ผลิตภัณฑ
3. กอนทําความสะอาด ตองถอด

สายไฟออกจากปลั๊กทุกครั้ง
4. หามติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑนี้

ใกลน้ําหรือขณะตัวเปยก
5. ติดตั้งเครื่องอยางมั่นคงบน

พื้นที่เรียบเสมอกัน
6. ติดตั้งผลิตภัณฑในที่ที่เหมาะ

สม เพื่อที่สายไฟจะไดไมระเกะ

ระกะและไมไดรับความเสียหาย
7. หากอุปกรณทํางานผิดปกติ

โปรดดูที่ การแกไขปญหา
8. ไมมีสวนประกอบภายในใดๆ

ในอุปกรณนี้ที่ผูใชจะสามารถ

ซอมแซมได ใหขอความชวย

เหลือจากเจาหนาที่บริการที่มี

ความเชี่ยวชาญเทานั้น

การเขาใชงาน

เครื่องพิมพจะมีคุณสมบัติตางๆ

เพื่อใหผูใชงานที่พิการสามารถ

ใชงานได
การมองเห็น
ผูใชที่มีความพิการทางสายตา

หรือมีความสามารถในการมอง

เห็นต่ําสามารถใชซอฟตแวรของ

เครื่องพิมพได โดยใชตัวเลือก

และคุณสมบัติการเขาใชงาน

ตางๆ ของระบบปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ซอฟตแวรยัง

สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใหความ

ชวยเหลือสวนใหญ เชน

โปรแกรมอานหนาจอ โปรแกรม

อานอักษรเบรลล และโปรแกรม

แปลงเสียงเปนขอความ สําหรับผู

ใชที่ตาบอดสี ปุมและแท็บสีที่ใช

ในซอฟตแวรและบนแผงควบคุม

ของเครื่องพิมพจะมีขอความสั้นๆ

หรือชื่อไอคอนที่สื่อถึงการทํางาน

ที่เกี่ยวของกํากับอยู
การเคลื่อนไหว
ผูใชที่พิการทางการเคลื่อนไหว

สามารถใชงานฟงกชันตางๆ ของ

ซอฟตแวรเครื่องพิมพไดโดยการ

สั่งงานจากแปนพิมพ นอกจากนี้

ซอฟตแวรนี้ยังสนับสนุนตัวเลือก

การเขาใชงานของ Windows

เชน StickyKeys,

ToggleKeys, FilterKeys

และ MouseKeys ผูใชที่มีขอ

จํากัดดานความแข็งแรงและ

ระยะเขาถึงสามารถใชฝาครอบ

เครื่องพิมพ ปุมตางๆ ถาด

กระดาษ และตัวปรับแนว

กระดาษได
การใหบริการชวยเหลือ
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการเขาใชงาน

เครื่องพิมพนี้ และความรับผิด

ชอบของ HP ที่มีตอการเขาใช

งานผลิตภัณฑ โปรดดูขอมูลใน

เว็บไซตของ HP ที่

www.hp.com/accessibility
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการ

เขาใชงานของ Mac OS X

โปรดดูขอมูลในเว็บไซตของ

Apple ที่ www.apple.com/

accessibility