Pomocník služby HP Officejet 4620

background image

OFFICEJET

4610/4620

Príručka používateľa

background image
background image

HP Officejet 4610 série All-

in-One/HP Officejet 4620

série e-All-in-One

Príručka používateľa

background image

Informácie o autorských
právach

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Upozornenia spoločnosti
Hewlett-Packard

Informácie obsiahnuté v tomto
dokumente sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Všetky práva vyhradené.
Reprodukovanie, adaptácia alebo
preklad tohto materiálu sú bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Hewlett-Packard zakázané
s výnimkou činností umožnených
v zmysle autorských zákonov.
Jediné záruky pre produkty a služby
spoločnosti HP sú stanovené vo
vyhlásení výslovnej záruky, ktoré je
spojené s týmito produktmi alebo
službami. Žiadna časť tu uvedeného
textu sa nedá interpretovať ako
poskytnutie dodatočnej záruky.
Spoločnosť HP nie je zodpovedná
za tu uvedené technické alebo
vydavateľské chyby či vypustené časti.

Prehlásenie

Windows, Windows XP a Windows
Vista sú ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation registrované v
USA.
ENERGY STAR a značka ENERGY
STAR sú ochranné známky
registrované v USA.

Informácie o bezpečnosti

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto produktu vždy základné
bezpečnostné predpisy.
1. Prečítajte si a oboznámte sa so
všetkými pokynmi v dokumentácii,
ktorá sa dodáva s tlačiarňou.
2. Dodržiavajte všetky varovania a
pokyny, ktoré sú na výrobku
vyznačené.
3. Pred čistením odpojte tento výrobok
z elektrických zásuviek.
4. Neinštalujte výrobok ani ho
nepoužívajte v blízkosti vody alebo
keď ste mokrí.
5. Inštalujte výrobok bezpečne na
stabilný povrch.
6. Výrobok inštalujte na chránenom
mieste, kde nemožno stúpiť
na niektorý z linkových káblov ani oň
zakopnúť. Zabránite tak poškodeniu
linkového kábla.
7. Ak výrobok nefunguje normálne,
pozrite časť Vyriešenie problému.

8. Výrobok neobsahuje žiadne časti,
ktoré by mohol opraviť používateľ.
Servis prenechajte kvalifikovanému
servisnému personálu.

Zjednodušenie ovládania

Táto tlačiareň poskytuje množstvo
funkcií, vďaka ktorým je dostupná pre
hendikepovaných ľudí.
Zrak
Softvér tlačiarne je dostupný pre
používateľov s poškodeným alebo
slabým zrakom prostredníctvom
možností a funkcií zjednodušenia
ovládania operačného systému.
Podporuje aj veľmi nápomocnú
technológiu, ako sú čítacie zariadenia
obrazovky, čítacie zariadenia
Braillovho písma a aplikácie
prevádzajúce hlas na text. Pre
farboslepých používateľov sú na
farebných tlačidlách a kartách softvéru
a ovládacieho panela tlačiarne
uvedené jednoduché texty alebo ikony
vyjadrujúce príslušnú akciu.
Mobilita
Používatelia s postihnutím
pohybového aparátu môžu spúšťať
funkcie softvéru tlačiarne pomocou
príkazov klávesnice. Softvér podporuje
aj možnosti zjednodušenia ovládania
systému Windows, napr. tlačidlá
StickyKey, ToggleKey, FilterKey a
MouseKey. Kryty tlačiarne, tlačidlá,
zásobníky papiera a vodiace lišty
papiera môžu ovládať používatelia s
obmedzenou silou a obmedzeným
dosahom.
Podpora
Ďalšie informácie o zjednodušení
ovládania tohto produktu a záväzku
spoločnosti HP v súvislosti so
zjednodušením ovládania jej
produktov nájdete na webovej lokalite
spoločnosti HP www.hp.com/
accessibility.
Informácie o zjednodušení ovládania
pre systém Mac OS X nájdete na
webovej lokalite spoločnosti Apple
www.apple.com/accessibility.