Pomoc usługi HP Officejet 4620

background image

OFFICEJET

4610/4620

Podręcznik Użytkownika

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Podręcznik Użytkownika

background image

Informacje dotyczące praw
autorskich

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Informacje o firmie Hewlett-
Packard

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, adaptacja lub
tłumaczenie tych materiałów nie jest
dozwolone bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Hewlett-Packard, z
wyjątkiem przypadków dozwolonych w
ramach praw autorskich.
Wszystkie gwarancje udzielane w
odniesieniu do Produktów i Usług HP
określone zostały w oświadczeniach
gwarancyjnych załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne
informacje tu zawarte nie mogą być
rozumiane jako zawierające
dodatkowe gwarancje. HP nie będzie
odpowiedzialne za błędy techniczne
czy edytorskie lub pominięcia zawarte
w dokumencie.

Znaki towarowe

Windows, Windows XP i Windows
Vista są zarejestrowanymi w USA
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
ENERGY STAR oraz logo ENERGY
STAR są znakami zarejestrowanymi
w USA.

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu
zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obrażeń na skutek działania ognia lub
porażenia elektrycznego.
1. Należy przeczytać i przyswoić sobie
wszystkie instrukcje zawarte w
dokumentacji dostarczonej z drukarką.
2. Należy przestrzegać wszystkich
ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na
produkcie.
3. Przed czyszczeniem należy
odłączyć urządzenie od gniazda
sieciowego.
4. Nie wolno instalować ani używać
tego produktu w pobliżu wody ani
mając mokre ręce.
5. Należy umieścić produkt na
stabilnej powierzchni.
6. Produkt należy zainstalować w
bezpiecznym miejscu, w którym
przewód zasilania nie będzie narażony

na uszkodzenie ani nadepnięcie i w
którym nie będzie się można o niego
potknąć.
7. Jeśli produkt nie działa prawidłowo,
zapoznaj się z rozdziałem
Rozwiązywanie problemów.
8. Wewnątrz urządzenia nie ma
części, które użytkownik mógłby sam
naprawić. Wykonywanie czynności
serwisowych należy zlecać
wykwalifikowanemu personelowi.

Ułatwienia dostępu

Drukarka posiada kilka funkcji, które
sprawiają, że mogą z niej korzystać
osoby niepełnosprawne.
Wzrokowe
Dzięki zastosowaniu opcji i funkcji
ułatwień dostępu zawartych w
systemie operacyjnym,
oprogramowanie drukarki jest
dostępne dla osób z wadami wzroku.
Oprogramowanie obsługuje także
większość technologii dla osób
niepełnosprawnych, m.in. czytniki
ekranu, czytniki brajla i aplikacje
zamieniające głos na tekst. W
przypadku osób, które nie rozróżniają
kolorów, wszystkim kolorowym
przyciskom i kartom na panelu
sterowania i w oprogramowaniu
towarzyszy prosty tekst lub ikona,
wskazujące odpowiednią czynność.
Zdolność poruszania się
Osoby z upośledzeniem funkcji
motorycznych mogą uaktywniać
funkcje oprogramowania drukarki za
pomocą poleceń wydawanych z
klawiatury. Oprogramowanie
obsługuje także funkcje ułatwień
dostępu systemu Windows, takie jak
Klawisze trwałe, Klawisze filtru i
Klawisze myszy. Drzwiczki drukarki,
przyciski, podajniki i prowadnice
papieru mogą być obsługiwane przez
osoby z ograniczoną siłą i zakresem
ruchów.
Pomoc techniczna
Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat ułatwień dostępu
wprowadzonych w tym urzadzeniu i
zaangażowania firmy HP w produkcję
urządzeń z ułatwionym dostępem,
odwiedź stronę internetową HP pod
adresem www.hp.com/accessibility.
Informacje o ułatwieniach dostępu w
systemie operacyjnym Mac OS X
znajdują się na stronie
www.apple.com/accessibility.