HP Officejet 4620 Hjelp

background image

OFFICEJET

4610/4620

Brukerhåndbok

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Brukerveiledning

background image

Copyright-informasjon

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Merknader fra Hewlett-
Packard Company

Opplysningene som fremkommer i
dette dokumentet kan endres uten
forvarsel.
All rights reserved. Reproduksjon,
tilpasning eller oversetting av dette
materialet er forbudt uten skriftlig
forhåndstillatelse fra Hewlett-Packard,
med unntak av det som er tillatt ifølge
lover om opphavsrett.
De eneste garantiene for HP-
produkter og -tjenester er fremsatt i de
uttrykte garantierklæringene som er
vedlagt slike produkter og tjenester.
Ikke noe i dette materialet skal kunne
tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes
ansvarlig for redaksjonelle feil eller
utelatelser som finnes i dette
dokumentet.

Opphavsrett

Windows, Windows XP og Windows
Vista er registrerte varemerker i USA
for Microsoft Corporation.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-
merket er registrerte merker i USA.

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsregler når du bruker dette
produktet, slik at du reduserer risikoen
for skader som skyldes brann eller
elektrisk støt.
1. Les og forstå alle instruksjonene i
dokumentasjonen som følger med
skriveren.
2. Observer alle advarsler og
anvisninger som produktet er merket
med.
3. Trekk stikkontakten til produktet ut
av vegguttaket før du rengjør
produktet.
4. Ikke installer eller bruk dette
produktet nær vann, eller når du er
våt.
5. Installer produktet slik at det står
stødig på et stabilt underlag.
6. Installer produktet på et beskyttet
sted der ingen kan tråkke på eller
snuble i strømledningen, og ledningen
ikke kan skades.
7. Se Løse et problem hvis produktet
ikke fungerer som det skal.
8. Ingen av de innvendige delene skal
repareres av brukeren. Service skal
utføres av kvalifisert servicepersonell.

Tilgjengelighet

Skriveren har flere funksjoner som gjør
den tilgjengelig for personer med
funksjonshemninger.
Visuelt
Skriverprogramvaren er tilgjengelig for
brukere med synshemninger gjennom
bruk av alternativene og funksjonene
for tilgjengelighet i operativsystemet.
Den støtter også hjelpeteknologi, for
eksempel skjermlesere, braille-lesere
og tale-til-tekst-programmer. Fargede
knapper og kategorier som brukes i
programvaren og på skriverens
kontrollpanel, har enkle tekst- eller
ikonetiketter som beskriver den
aktuelle handlingen for brukere som er
fargeblinde.
Bevegelighet
For brukere med bevegelseshemming
kan funksjonene i
skriverprogramvaren utføres ved hjelp
av tastaturkommandoer.
Programvaren støtter også Windows-
funksjoner for tilgjengelighet, som
StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys og
MouseKeys. Skriverens deksler,
knapper, papirskuffer og papirførere
kan betjenes av brukere med redusert
styrke og bevegelighet.
Brukerstøtte
Hvis du vil ha mer informasjon om
tilgjengelighet for dette produktet og
HPs arbeid for å gjøre produkter
tilgjengelige, kan du besøke HPs
nettsted på www.hp.com/accessibility
Hvis du vil ha informasjon om
tilgjengelighet for Mac OS X, kan du
besøke Apples nettsted på
www.apple.com/accessibility.