HP Officejet 4620 Palīdzība

background image

OFFICEJET

4610/4620

Lietotâja rokasgrâmata

background image
background image

Sērija HP Officejet 4610 All-

in-One/HP Officejet 4620 e-

All-in-One

Lietotāja rokasgrāmata

background image

Informācija par
autortiesībām

© 2012 Autortiesības Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kompānijas Hewlett-
Packard paziņojumi

Informācija šajā dokumentā var tikt
mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Visas tiesības paturētas. Šī materiāla
pavairošana, adaptēšana vai
tulkošana bez iepriekšējas Hewlett-
Packard rakstiskas atļaujas ir aizliegta,
izņemot autortiesību likumos
atļautajos gadījumos.
Vienīgās HP produktiem un
pakalpojumiem noteiktās garantijas ir
ietvertas garantijas paziņojumos, kas
pievienoti attiecīgajiem produktiem un
pakalpojumiem. Nekas no šeit minētā
nevar tikt uzskatīts par papildu
garantiju nodrošinājumu. HP
neuzņemas atbildību par šeit
esošajām tehniskām un drukas
kļūdām vai izlaidumiem.

Paskaidrojumi

Windows, Windows XP un Windows
Vista ir Microsoft Corporation preču
zīmes, kas reģistrētas ASV.
ENERGY STAR un ENERGY STAR
zīme ir ASV reģistrētas zīmes.

Informācija par drošību

Lai mazinātu iespēju gūt savainojumus
no uguns vai elektriskās strāvas
trieciena, vienmēr ievērojiet galvenos
piesardzības pasākumus, kad
izmantojat šo izstrādājumu.
1. Izlasiet un izprotiet visas
instrukcijas, kas sniegtas printera
komplektācijā iekļautajā
dokumentācijā.
2. Ievērojiet visus uz izstrādājuma
atzīmētos brīdinājumus un
norādījumus.
3. Pirms izstrādājuma tīrīšanas
atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
4. Neuzstādiet un neizmantojiet šo
produktu ūdens tuvumā vai tad, ja pats
esat slapjš.
5. Uzstādiet izstrādājumu uz stabilas,
nekustīgas virsmas.
6. Novietojiet izstrādājumu aizsargātā
vietā, kur kabelim nevar uzkāpt vai to
aizķert un nav iespējama kabeļa
sabojāšana.
7. Ja ierīce nedarbojas pareizi, skatiet
sadaļu Problēmu risināšana.
8. Ierīcei nav sastāvdaļu, kuru
tehnisko apkopi ir atļauts veikt
lietotājam. Uzticiet tehnisko
apkalpošanu kvalificētam personālam.

Pieejamība

Šis printeris nodrošina vairākus
līdzekļus, kas to padara pieejamu
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Redzes traucējumi
Printera programmatūra ir pieejama
lietotājiem ar pasliktinātu vai vāju
redzi, izmantojot operētājsistēmas
pieejamības opcijas un līdzekļus. Tā
atbalsta arī palīgtehnoloģijas,
piemēram, ekrānlasītājus, Braila
raksta lasītājus un
lietojumprogrammas runas
pārveidošanai tekstā. Īpaši tiem
lietotājiem, kuri neatšķir krāsas,
programmatūrā un printera vadības
panelī izmantotajām krāsainajām
pogām un cilnēm ir vienkāršs teksts
vai ikonu apzīmējumi, kuri paskaidro
veicamo darbību.
Kustību traucējumi
Lietotāji ar kustību traucējumiem
printera programmatūras funkcijas var
izpildīt, izmantojot tastatūras
komandas. Programmatūra atbalsta
arī tādas Windows pieejamības
opcijas kā StickyKeys (Taustiņu ķēde),
ToggleKeys (Pārslēgskaņa),
FilterKeys (Taustiņu filtrs) un
MouseKeys (Peles taustiņi). Printera
vākus, pogas, papīra teknes un
vadotnes var lietot arī personas ar
ierobežotu spēku un veiklību.
Atbalsts
Lai iegūtu detalizētu informāciju par šī
izstrādājuma pieejamību un HP
apņemšanos nodrošināt produkta
pieejamību, apmeklējiet HP vietni
www.hp.com/accessibility.
Lai iegūtu pieejamības informāciju
sistēmai Mac OS X, apmeklējiet Apple
vietni www.apple.com/accessibility.