עזרה HP Officejet 4620

background image

OFFICEJET

4610/4620

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One series

HP Officejet 4620 e-All-in-One series

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

לע

תויוכז

םירצוי

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

תועדוה

לש

Hewlett-Packard

Company

עדימה

ךמסמב

הז

ןותנ

יונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

רוסא

לפכשל

,

דבעל

וא

םגרתל

רמוח

הז

אלל

המכסה

שארמ

בתכב

תרבחמ

Hewlett-

Packard

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

םיקוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

תוירחאה

תידעלבה

םירצומל

םיתורישלו

לש

HP

תטרופמ

תרהצהב

תוירחאה

תשרופמה

תיוולנה

םירצומל

םיתורישו

הלא

.

ןיא

שרפל

רבד

ןמ

רומאה

ךמסמב

הז

תקנעהכ

תוירחא

תפסונ

.

HP

הניא

תאשונ

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגשל

הכירע

וא

תוטמשהל

ךמסמב

הז

.

תויוכז

םירצוי

Windows

,

Windows XP

ו

-

Windows

Vista

םנה

ילמס

רחסמ

םימושר

לש

תרבח

Microsoft

.

ENERGY STAR

ןמיסהו

לש

ENERGY

STAR

םה

םילמס

םימושר

הראב

"

ב

.

עדימ

תוחיטב

שי

לועפל

דימת

לע

-

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

1

.

ארק

בטיה

תא

לכ

תוארוהה

תולולכה

דועיתב

הוולנה

תספדמל

.

2

.

תייצ

לכל

תורהזאה

תוארוההו

ונמוסש

לע

-

יבג

רצומה

.

3

.

קתנ

רצומ

הז

עקשמ

למשחה

ינפל

הקנתש

ותוא

.

4

.

ןיא

ןיקתהל

רצומ

הז

וא

שמתשהל

וב

תבריקב

םימ

וא

רשאכ

התא

בוטר

.

5

.

ןקתה

תא

רצומה

החטיבב

לע

-

יבג

חטשמ

ביצי

.

6

.

ןקתה

תא

רצומה

םוקימב

ןגומ

ובש

ןיא

הנכס

והשימש

ךורדי

לע

לבכ

וקה

,

וא

לקתיי

וב

,

ובשו

לבכה

אל

קזניי

.

7

.

םא

רצומה

וניא

לעופ

הכלהכ

,

ןייע

קרפב

ןורתפ

תויעב

.

8

.

ןיא

ךותב

רצומה

םיקלח

שמתשמהש

לוכי

קזחתל

םתוא

.

תורישל

,

הנפ

ידבועל

תוריש

םיכמסומ

.

תושיגנ

תספדמה

תללוכ

המכ

םינייפאמ

םיכפוהש

התוא

השיגנל

םישנאל

ילעב

תויולבגומ

.

תושיגנ

תיתוזח

תנכות

תספדמה

השיגנ

םישמתשמל

ייוקל

היאר

וא

ידבכ

הייאר

תועצמאב

תויורשפא

ינייפאמו

השיגה

לש

תכרעמ

הלעפהה

.

איה

םג

תכמות

בורב

תויגולונכטה

תועייסמה

ןוגכ

יארוק

ךסמ

,

יארוק

ליירב

ימושייו

תרמה

לוק

-

טסקט

.

םישמתשמל

ירוויע

םיעבצ

,

םינצחלה

תויוותהו

םיינועבצה

הנכותבש

לעו

-

יבג

חול

הרקבה

לש

תספדמה

םינמוסמ

םג

טסקטב

טושפ

וא

תויוותב

םילמס

רשא

םיראתמ

תא

הלועפה

המיאתמה

.

תודיינ

םישמתשמ

ילבגומ

תודיינ

םילוכי

ליעפהל

תא

תויצקנופ

תנכות

תספדמה

תועצמאב

תודוקפ

תדלקמה

.

הנכותה

םג

תכמות

תויורשפאב

תושיגנה

לש

Windows

ןוגכ

םישקמ

םיקיבד

,

םישקמ

וד

-

םייבצמ

,

ישקמ

ןוניס

ישקמו

רבכע

.

םישמתשמ

םילבגומה

תניחבמ

חוכ

העונתו

םילוכי

ליעפהל

תא

תותלד

תספדמה

,

םינצחלה

,

ישגמ

ריינה

ינווכמו

ריינה

.

הכימת

תלבקל

םיטרפ

םיפסונ

לע

תושיגנה

לש

רצומ

הז

לעו

תוביוחמה

לש

HP

תושיגנל

הירצומ

,

רקב

רתאב

טנרטניאה

לש

HP

,

תבותכב

www.hp.com/

accessibility

.

תלבקל

עדימ

תושיגנ

רובע

Mac OS X

,

רקב

רתאב

טנרטניאה

לש

Apple

תבותכב

www.apple.com/accessibility

.

background image

ןכות