Помощ HP Officejet 4620

background image

OFFICEJET

4610/4620

Инструкции за потребителя

background image
background image

HP Officejet 4610 серия All-

in-One/HP Officejet 4620

серия e-All-in-One

Ръководство за потребителя

background image

Информация за
авторските права

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Фирмени бележки на
Hewlett-Packard

Информацията, съдържаща се тук,
подлежи на промяна без
предизвестие.
Всички права запазени.
Репродукцията, адаптацията или
преводът на този материал са
забранени без предварително
писмено разрешение от Hewlett-
Packard, освен по начин, разрешен
от законите за авторско право.
Единствените гаранции за продукти
и услуги на HP са изрично описани в
гаранционните условия към тези
продукти и услуги. Нищо тук не
следва да се счита за
представляващо допълнителна
гаранция. HP не носи отговорност
за технически, редакционни грешки
или пропуски в настоящия текст.

Декларации

Windows, Windows XP и Windows
Vista са регистрирани в САЩ
търговски марки на Microsoft
Corporation.
ENERGY STAR и емблемата на
ENERGY STAR са регистрирани в
САЩ марки.

Информация за
безопасността

Когато използвате този продукт,
винаги спазвайте основните мерки
за безопасност, за да намалите
риска от нараняване от пожар или
токов удар.
1. Прочетете и разберете всички
инструкции в документацията,
придружаваща принтера.
2. Спазвайте всички
предупреждения и указания,
означени върху продукта.
3. Преди почистване изключвайте
този продукт от контакта на
мрежата.
4. Не инсталирайте и не
използвайте този продукт в близост
до вода или когато сте мокри.
5. Инсталирайте продукта надеждно
върху стабилна повърхност.
6. Инсталирайте продукта на
защитено място, където никой не
може да настъпи или да се спъне в
захранващия кабел, и където
захранващият кабел няма да се
повреди.

7. Ако продуктът не работи
нормално, вж. Решаване на
проблем.
8. В продукта няма части, които да
се подменят от потребителя. За
сервиз се обръщайте към
квалифицирани сервизни
специалисти.

Достъпност

Принтерът предоставя набор от
функции за улесняване на достъпа
на хора с увреждания.
Зрителни увреждания
Софтуерът за принтера е достъпен
за потребители със зрителни
увреждания или слабо зрение чрез
използването на опциите и
функциите за достъпност на
операционната система. Той също
така поддържа и технологии за
максимално подпомагане като
екранни четци, Брайлови четци,
както и приложения за превръщане
на глас в текст. За потребители,
които са далтонисти, цветните
бутони и раздели, използвани в
софтуера, както и в контролния
панел на принтера, съдържат текст
или икони, указващи тяхното
съответно действие.
Двигателни увреждания
За потребители с двигателни
увреждания функциите на софтуера
на принтера могат да се изпълняват
чрез команди от клавиатурата.
Също така софтуерът поддържа
опциите за достъпност на Windows,
като например StickyKeys,
ToggleKeys, FilterKeys и MouseKeys.
Вратичките, бутоните, тавите за
хартия и водачите за хартия на
принтера могат да се управляват от
потребители с ограничена сила и
обсег.
Поддръжка
За допълнителна информация
относно достъпността на този
продукт, както и за ангажираността
на HP към достъпността на
продукта, посетете уебсайта на HP
на www.hp.com/accessibility.
За информация за достъпност за
Mac OS X посетете уебсайта на
Apple на www.apple.com/accessibility.